Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


28. 03.2017

Заповед Д3-72 - 23.03.2017 г.З А П О В Е Д

№ ДЗ – 72 / 23. 03. 2017 г. гр.Раковски


На основание чл. 44, ал.2, от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-36-27 # 1/16.03.2017г. на Областен управител на област Пловдив, във връзка с предложение с вх. № РД-36-27/08.03.2017г год. на директора на Регионална дирекция по горите-Пловдив, за осигуряване пожарна безопастност, предотвратяването и създаване на организация за гасенето на пожари в горските територии на общината
Н А Р Е Ж Д А М:


1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии в община Раковски,
времето от 20.03.2017 г. до 30.11.2017 г.
2. По време на пожароопасния сезон се ЗАБРАНЯВА паленето на открит огън и
извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
3. ТП ДЛС „Тракия“ - с. Стряма и всички собственици на горски територии в обхвата на община Раковски, област Пловдив да изпълняват противопожарните мероприятия заложени в лесоустройствените планове и програми.
4. Собствениците на земеделски земи, служебни и жилищни постройки, складове и
др. да създават и поддържат минерализовани ивици около тях.
5. Контрол по изпълнението на дейностите по т.3 и т. 4 се извършва от ТП ДЛС
Тракия с. Стряма, „Дервос Груп“ ЕООД, гр. Раковски и РС „ПБЗН“, гр. Раковски, като особено внимание бъде обърнато и на изпълнението на следните мерки:
5.1. Почистването на сухите треви покрай железопътни линии, пътищата и други
линейни съоръжения, отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I клас на пожарна опастност.
5.2. Спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в
горите и в съседство с тях.
6. Да се създаде организация за навременно оповестяване, събиране и извозване на
доброволните формирования и за използване на всички налични водоноски за гасене на възникнали пожари и за до зареждане при необходимост на пожарните автомобили на службите за пожарна безопастност и защита на населението.
7. Да се засили контрола в земеделските територии по спазване на изискванията на
чл.6, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земия, относно забраната за изгаряне на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
8. Директорът на ТП ДЛС „Тракия“, с. Стряма и управителят на „ДервосГруп“
ЕООД да организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на горски пожари. Да се организира поддържането на постоянна готовност със специализираните автомобили и с екипите за патрулиране и първоначална атака на горските пожари.
9. За опазване на горите от пожари собствениците им да организират денонощни
дежурства по определен график. Копие от графиците да бъдат представени в РДГ – Пловдив и Областна администрация – Пловдив.
9.1. Собствениците на горски територии, подават сигнал на телефон 112 при възникване на пожар в тяхната територия и уведомяват РДГ гр. Пловдив на тел.
032/275070 в работно време и 0878/802112,извън работно време, както и Областна администрация Пловдив по всяко време на телефон 032/62 85 95, 032/62 65 85 или на тел. 112 при възникване на пожар в тяхната територия.
10. За подобряване взаимодействието със силите на пожарните служби и
държавните горски и ловни стопанства определям съответния дежурен по ОбСС към община Раковски на тел.: 03151/22-33. Имената и номерата на стационарните и мобилни телефони да се предадат на Оперативния дежурен на областта на телефон 032/62 85 95, на РС „ПБЗН“, гр. Раковски и на ТП ДЛС „Тракия“.
11. В седемдневен срок от ликвидирането на горски пожар се изготвя съвместен
протокол образец по Заповед № 269/21-04.2015 год. на ИАГ и ГДПБЗН от общинската структура за общинските горски територии. В тридневен срок протоколът се представя в РДГ Пловдив.
Настоящата заповед да се сведе за изпълнение до кметовете на кметства от община Раковски, Директора на ТП ДЛС „Тракия“, Управителя на „Дервос Груп“ ЕООД, гр. Раковски и Началника на РС „ПБЗН“, гр. Раковски.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на община Раковски.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмет г-н Божидар Стрехин.

Пълен текст на заповедта/.PDF формат/
28. 03.2017

Театър - 20.04.2017 г.


24. 03.2017

Съобщение за обществен достъп до информацияВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Венко Пачов и Таня Пачова от гр. Раковски, ул. „Ц. Дюстабанов“ № 12 за: “Изграждане на база за спортни и рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата“ в имот № 015009 в землище на с. Белозем, местност „Кемера“, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 25.03. 2017 година до 07.04.2017 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Белозем, с. Белозем, ул. “Родопи” № 38, етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа.

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
21. 03.2017

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Общинска администрация – Раковски уведомява гласоподавателите от Избирателна секция № 002, че на предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017г. ще упражнят правото си на глас в сградата на Основно училище „Христо Ботев“, етаж 1, стая № 6.

В обхвата на СИК № 002 попадат следните адреси:

Пътна артерия Номер и подномер, вход
УЛ.БОР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014
УЛ.БУДАПЕЩА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029
УЛ.БУРГАС 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017
УЛ.БАЧО КИРО 001 , 002 , 004 , 006 , 008
УЛ.ЯКО ЯКОВСКИ 071 , 073 , 075 , 077 , 079 , 081 , 083 , 085 , 087 , 089 , 091 , 093 , 095 , 097 , 099 , 103
УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 038А , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049
УЛ.ПЕТЪР БОГДАН 062 , 064 , 064А , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 074А , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 090 , 092 , 094 , 096 , 098 , 100 , 110
УЛ.ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 025
УЛ.ЗАВЕТ 002 , 002А , 004 , 004А , 006 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 019А , 021 , 023 , 025 , 027 , 031
УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022
УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ 021 , 023 , 025 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 034
УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 036А , 038 , 040
УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006
УЛ.ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 016 , 018 , 020 , 022 , 024
УЛ.ЯЛТА 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010
УЛ.ЯНКО ЗАБУНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 030, 032 , 036 , 038
УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА А 001От Общинска администрация - Раковски

20. 03.2017

Обява

Общинска служба по земеделие гр. РАКОВСКИ, на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомява всички собственици и заинтересовани лица, че са подадени заявления за участие в оформяне на масиви за ползване на - трайни насаждения, масив 707 в местността „УЗУНЖАЛАН“- ябълкова градина и в срок до 31.03.2017г. могат да подадат декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ в ОСЗ- Раковски. В декларацията собственика да изрази решението си, дали имотите да бъдат бели петна или да не бъдат включени в споразумението по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година.

Пълен текст на обявата/.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН


12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1171 сек.,0.0242 от тях за заявки.Сървър памет:3,149kb