Новини - Oбщина Раковски
Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


10. 08.2018

Съобщение - Обява

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


Петър Венков Говедаров и Янко Венков Говедаров от гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, чрез пълномощника си инж. Недялка Атанасова Коева

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 72


Лице за контакт: инж. Недялка Атанасова Коева, тел.: 0888824074

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА


Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ Изготвяне на ПУП-ПРЗ за недвижим имот № 000481 в землището на гр. Раковски, м. „До свинарника“ по КВС на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив за урегулиране на имота с предназначение на новообразувания имот: Селскостопански дейности, ферма за огушване на патици“


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
10. 08.2018

Съобщение - ОбяваСЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


ТОНЧО ХРИСТОВ ТОТОВ, адрес: гр. Пловдив, ул. „Мали Богдан“ №20, ет.1, ап. 2

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Мали Богдан“ №20, ет.1, ап. 2


Лице за контакт: инж. Недялка Атанасова Коева-пълномощник, тел.: 088824074

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА


Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“

в поземлен имот № 202012 в землището на с. Стряма, м. „Стара Кория“, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
10. 08.2018

Съобщение - ОбяваСЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„АЙВА-81“ ЕООД, адрес: гр. Раковски 4150, ул. „Пеньо Пенев“ №12

Адрес за кореспонденция: гр. Раковски 4150, ул. „Пеньо Пенев“ № 12


Лице за контакт: Алексей Иванов Власов-управител, тел.: 0886 513 282

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА


Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ Отглеждане на 3200 бр. и угояване на 1000 бр. патици за втлъстен черен дроб“

в имоти с № № 000395, 000407 и 000408, стопански двор на с. Болярино, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
09. 08.2018

Заповед

Заповед /.PDF формат/
06. 08.2018

Съобщение

Съобщение относно провеждане на предстоящите Постоянни комисии и Редовно заседание на Общински съвет - Раковски за месец АВГУСТ 2018 г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец
АВГУСТ 2018 г. ще се проведат на 30.08.2018 г. /ЧЕТВЪРТЪК/, а Редовното
заседание ще се проведе на 31.08.2018 г. /ПЕТЪК/.
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1335 сек.,0.0399 от тях за заявки.Сървър памет:2,891kb