Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


05. 12.2017

Съобщение относно провеждане на предстоящите комисии и заседание на Общински съвет - Раковски за месец ДЕКЕМВРИ 2017 г.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец
ДЕКЕМВРИ 2017 г. ще се проведат на 28.12.2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/, а редовното
заседанието ще се проведе на 29.12.2017 г. /ПЕТЪК/ от 11:00 часа.
29. 11.2017

Заповеди с № РД11-10702, РД11-10704, РД11-10705, РД11-10706 / 22.11.2017

РД11-10702 - Шишманци
РД11-10704 - Раковски
РД11-10705 - Момино Село
РД11-10706 - Болярино
27. 11.2017

Съобщение

Съобщение относно промяна в датата за провеждане на редовно заседание на Обс - Раковски за месец НОЕМВРИ

Заседанието на ОбС - Раковски за месец НОЕМВРИ ще се проведе на 30.11.2017 г. /четвъртък/ от 15:00 часа.
23. 11.2017

Обява за провеждане на конкурсНа oснование Заповед ОС - №50/16.11.2017 на Кмета на Община Раковски, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16 и чл. 87 от НРПУРОИ във връзка с чл.56 от ЗУТ и Решение № 462, взето с Протокол № 28/25.10.2017г. от редовно заседание на Общински съвет –Раковски


О Б Я В Я В А М :


I. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
• терени от 19.5 кв. м. и 21.1 кв.м. за поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ по схема, издадена от главния архитект на общината и утвърдена с Решение XI, взето с протокол № 26 от 23.08.2017г. на ЕСУТ, находящи се на ул. „Родопи“ между ос.т. 212 и 213 пред кв. 68 по плана на с.Белозем общ. Раковски.

ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
1. Конкурса да се проведе на 12.12.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
2. Определям начална конкурсна цена в размер на 6.00 лв./кв.м. /шест лева/ за квадратен метър месечно без ДДС.
• За терен от 19.5 кв. м., находящ се на ул. „Родопи“ между ос.т. 212 и 213 пред кв. 68 по плана на с.Белозем общ. Раковски – в размер на /6 х 19.5 кв. м./ 117 лв. /сто и седемнадесет лева/.
• За терен от 21.1 кв. м., находящ се на ул.“Родопи“ между ос.т. 212 и 213 пред кв. 68 по плана на с.Белозем общ. Раковски – в размер на /6 х 21.1 кв. м./ 126, 06 лв. /сто двадесет и шест лева и шест стотинки.
3. Определям следните конкурсни условия:
• ВПС да се използват за търгoвска дейност;
• Да бъде поставена по 1 бр. спирка с площ от 5.5 кв. м. след изготвяне на схема от гл. архитект и последващо одобряване от ЕСУТ.
• Дизайнът на спирките да бъде съгласуван и одобрен от кмета на Общината и кмета на населеното място.
• Кандидати могат да бъдат само юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
4. Срок за отдаване под наем 1 /една/ години.
5. Определям депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от началната конкурсна цена за годишен наем на терен. Депозитната вноска се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината или по банков път по сметка на Общината - BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” до 16.30 часа на 11.12.2017 г.
6. Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден до 11.12.2017 г. включително.
7. Утвърждавам конкурсна документация, чиято цена за един комплект е в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/. Същата се заплаща и получава до 16.30 часа на 10.12.2017 г. в касата на Общинска администрация,

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.7419 сек.,0.1641 от тях за заявки.Сървър памет:2,888kb