Вестник на община Раковски

book Изтегли книгата /PDF формат/

Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


13. 12.2014


13. 12.2014

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА


04.12. 2014 година – жълти контейнери;
18.12. 2014 година – жълти контейнери;
23.12. 2014 година – зелени контейнери;

09. 12.2014


02. 12.2014

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 82, т. 3 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински Съвет - Раковски, „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.”, приета с Реш. № 447, взето с протокол № 34/31.01.2014 г., реш. № 313, взето с протокол № 24/30.04.2013 г., реш. № 356, взето с протокол № 28/31.07.2013 г., реш. № 379 и реш. № 380, взети с протокол № 30/30.09.2013 г., реш. № 403, взето с протокол № 31/28.10.2013 г. , реш. № 430 и реш. № 431, взети с протокол № 33/21.12.2013 г. , реш. №471, взето с протокол № 35 /27.02.2014 г. , реш.№ 501, взето с протокол № 37/30.042014 год., реш.№ 513, взето с протокол № 39/30.05.2014 год., реш. № 571, взето с протокол № 42/26.08.2014 год., реш. № 600 реш., № 601 и № 605, взети с протокол № 44/31.10.2014 г., от редовни заседания на Общински съвет – Раковски
О Б Я В Я В А М :
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:

Виж обявата/PDF формат/
28. 11.2014

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за: “Цех за изкупуване, съхранение, лабораторен анализ, термична преработка и разфасовка на пчелен мед, пчелни продукти, глюкоза, конфитюри, сладка, лютеница, кетчуп и майонеза” в имот № 742291- УПИ XVII-401 в кв. 12 по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 01.12.2014 година до 14.12.2014 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031Време за изпълнение:0.3016 сек.,0.0947 от тях за заявки.Сървър памет:2,981kb