Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


19. 07.2017

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – Частна общинска собственост на територията на Община Раковски - 04.08.2017г.На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 82, т. 3 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински Съвет - Раковски, „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.”, приета с Реш. № 283, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. , реш.№ 302, взето с протокол № 20/28.02.2017 год. № 333, взето с протокол № 29/29.03.2017 год., № 346, взето с протокол № 22/26.04.2017 год., № 358, № 367, № 372, взети с протокол № 23/31.05.2017 год., № 380, № 382 и № 385, взети с протокол № 24/28.06.2017 г. на редовни заседания на Общински съвет – Раковски и заповед № ОС-37/18.07.2017 год. на Кмета на Общината

О Б Я В Я В А М :
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:ІІ. Условия и ред за провеждане

1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 04.08.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска Администрация - етаж 2, стая 3.
2. Оглед на имотите - всеки работен ден до 03.08.2017 г. включително.
3. Депозитна вноска в размер на 30 % /тридесет процента/ от първоначалната тръжна цена на всеки имот се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на пл. „България” № 1, етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината или по банков път по сметка на Общината с IBAN BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” до 16,30 ч. на 03.08.2017 г.
4. Утвърждавам изготвената тръжна документация, чиято цена за един комплект е 60,00 /шестдесет/лева.
5. Закупуването и получаването на тръжната документация се извъшва до 16,30 ч. на 02.08.2017 г. на гише „Каса” на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в сградата на Общинска администрация – Раковски, „Център за информация и услуги”, І етаж.
6. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 16,30 ч. на 03.08.2017 г. на гише „Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Общинска Администрация - Раковски в запечатан непрозрачен плик.
7. За повече информация: тел.: 03151/59-94, 0887/34-20-58 и на място в сградата на Общината - етаж 3, стая № 5

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
13. 07.2017

Конкурс за длъжност „Главен инженер“На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител, Кметът на Община Раковски със своя Заповед № ДЗ – 149/11.07.2017г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „Главен инженер“


В Община Раковски, Дирекция „Местно развитие и политики“, отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“, с месторабота: гр. Раковски, пл. „България“ № 1, щатни бройки: 1, при следните условия:

1. Длъжността „Главен инженер“ е конкурсна.
Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.

2. Кратко описание на длъжността: Организира, координира и контролира дейностите по устройство на територията, по строителството и кадастъра. Организира, координира и контролира дейностите по кандидатстване за външно финансиране на общината от национални и международни програми, структурни фондове на ЕС, по разработване на общински програми за развитие.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
 Образование: придобита образователна степен бакалавър с професионално направление „Строителство на сгради и съоръжения“, „Пътно строителство“, „Промишлено и гражданско строителство“;
 Професионален опит: минимум 3 години;
 Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши;
 Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСЛ.

4. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми;
5. Начин на провеждане на конкурса:

 Решаване на тест;
 Интервю.
6. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:

 Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите да държавни служители/;
 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
 Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
 Свидетелство за съдимост;
 Заверено от кандидатите копие на документ за самоличност;
 Автобиография.
 Мотивационно писло;
 Препоръки от предишни работодатели.

7. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат от гл.спец. ”ПР, ЧР и ТРЗ” към Общинска администрация гр. Раковски при подаване на документите.
Минимална месечна основна заплата за длъжността: 460 /четиристотин и шестдесет лв./

8. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 16.30 ч. на 24.07.2017 г. - 10 календарни дни след публикациите на обявата за конкурса в административната сграда на Община Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1, Център за информация и услуги на гражданите – ет. 1, стая № 8.

9. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg.

13. 07.2017

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица


Дирекция “Бюро по труда”- Раковски уведомява работодателите от общините Раковски и Брезово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:


1. Безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и са:
- с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или
- до 24-годишна възраст, или
- с основно и по-ниско образование, или
- на възраст над 50 години.
Мярката е по реда на чл. 51, ал.1 от ЗНЗ, съгласно който на работодателя се предоставят суми в размер до 50 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа и за посочен от работодателя период в интервала от 3 до 12 месеца.
Свободни средства – 4968.00 лв.;

2. Безработни лица с трайни увреждания, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.
Мярката е по реда на чл. 51, ал.2 от ЗНЗ, съгласно който на работодателя се предоставят суми в размер до 75 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа и за посочен от работодателя период в интервала от 3 до 12 месеца.
Свободни средства – 0.00 лв.;

Отпускането на средства по двете мерки се осъществява под формата на схема за държавна помощ за наемане на лица в неравностойно положение или хора с увреждания при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар.
За тях могат да кандидатстват предприятия, които осъществяват стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на свързаните с преработката и продажбата на селскостопански продукти или със закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, както и осъществяващи износ към трети държави или държави-членки или дейности, реализирани с условие за използване на местни за сметка на вносни стоки.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 13 до 21 юли 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Раковски, както и на тел. 03151/46 93.
11. 07.2017

Книга "Каймак-Чалан"


07. 07.2017

СъобщениеОтдел ТСУ“ при Община Раковски на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните,че е изработен проект и внесен в Общинска администрация за процедирене и одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ700680 в Стопански двор №2 /бивше селскостопанско летище- УПИ- 1-Летище, писта, ГСМ, Помпа / в землището на гр.Раковски,за изграждане на ПРОМИШЛЕНО ТЪРГОВСКА ЗОНА,схеми Ел, ВиК и Пътна, по искане вх.№94Ч-210-1 от 03.07.2017г. на Чавдар Кирилов Стойчев.

От ПИ700680 в Стопански двор №2 се образуват 15 броя урегулирани позмлени имота с предназначение -Производствени и складови дейности.

Определя се свободно и ниско застрояване с височина до 10.00м., на отстояние 5.00м. от границата със ПИ-700.467, собственост на ЕТ“Галатея- Ангелина Гендова, на 5.00м. от границата с ПИ- 700.531, собственост на н-ците Яко Николов Гуджеров и на 5.00м. от границата със ПИ- 200.10 и ПИ- 200.106, собственост на Луиджо Иванов Работов.

Проектът може да се разгледа в сградата на Общината,стая №2 на І-я етаж.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14/ четиринадесетдневен/ срок от съобщението,заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения по проекта до Общинска администрация гр. Раковски.
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.4260 сек.,0.1407 от тях за заявки.Сървър памет:2,919kb