Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


18. 10.2017

Театрална постановка - 24.10.2017


16. 10.2017

Съобщение за обществен достъп до информацияС Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Раковски


В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ИНСА ОЙЛ“ ООД, за:
І. Увеличаване на капацитета на инсталациите:
1. Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти 220000 т./г. входящо тежко гориво за дестилация;
2. Сяроочистна инсталация – 320000 т./г. – входящи газьолови фракции;
Без промяна в основната технология.
ІІ. Увеличаване на входящите отработени масла за година към Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти-дейност регенерация на отработени масла на 15000 т./г.;
ІІІ. Включване на норма за ефективност при входяща суровина отработено масло към Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти при дейност регенерация на отработени масла, която да е равна на 1, 2 т./т. продукт.

Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 17.10.2017 година до 01.11.2017 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30

16. 10.2017

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост на територията на Община РаковскиНа основание чл. 14, ал. 1, и ал. 2 от ЗОС, чл. 20 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение № 283, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. и Решение № 380, взето с Протокол № 24/28.06.2017 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски.

О Б Я В Я В А М :
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:


№ Имот № Местност Землище Начин на тр. ползване Площ дка Нач. тръжна цена
1 48948.27.21 Старите Лозя Момино Село Нива 7 913 20 лв./дка
2 48948.41.16 Азмака Момино Село Нива 23 327 20 лв./дка
3 003027 Белнере Раковски Нива 55 839 20 лв./дка

Публичният търг ще се проведе на 26.10.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска Администрация – етаж 2, стая 3.
Предложенията за участие в търга се подават до 16,30 часа на 25.10.2017 г. на гише „Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Общинска Администрация Раковски в запечатан непрозрачен плик.
Оглед на имота - всеки работен ден до 25.10.2017 г.
Депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за годишния наем на имотите се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 25.10.2017 г. или по сметка на Община Раковски с IBAN: BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”до 16.30 часа на 25.10.2017 г.
Цената за един комплект тръжна документация е 30.00 лв. /тридесет лева/. Закупуването и получаването на тръжната документация става до 16,30 часа на 24.10.2017 г. в касата на Общинска Администрация.
За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

09. 10.2017

Съобщение за обществен достъп до информацияС Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Раковски


В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Завод за бетонови елементи“ ООД, с. Стряма, за „Изместване на участък от трасе на съществуваща въздушна линия 110 кV „Парчевич“ в имоти № 034277, 034261, 034262, 034351и 034257, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 10.10.2017 година до 23.10.2017 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30

05. 10.2017

Безплатни прегледи за рак на гърдата
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1828 сек.,0.0613 от тях за заявки.Сървър памет:2,891kb