Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


19. 02.2019

Обява
На oснование Заповед № ОС - 10/15.02.2019 г. на Кмета на Община Раковски във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 20 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община Раковски, във връзка с чл. 3 от Наредбата за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски и Решение № 744, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски.

О Б Я В Я В А М :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
За имот № 003043 находящ се в землището на град Раковски, Община Раковски, в местността „КЪРНЬОВА КОРИЯ”, с площ от 104,071 дка, с НТП изоставена нива и АОС № 3450 от 28.03.2013 г.
Търгът ще се проведе на 07.03.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на
общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за обекта, описан по горе в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/ на декар годишно без ДДС.
Срок на договора за наем - 10 /десет/ години.
Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 50 % (петдесет процента) – 1040,71 лева (хиляда и четиридесет лева седемдесет и една стотинка), от първоначалната тръжна цена за обекта в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16.30 часа на 06.03.2019 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC: UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” АД.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16.30 часа на 05.03.2019 г.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЯВА - Божидар 07.03.2019 /.PDF формат/
19. 02.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


Реджеп Осман Шабан, адрес: с. Стряма, ул. „Калоян“ № 12, община Раковски

Адрес за кореспонденция: с. Стряма, ул. „Калоян“ № 12, община Раковски
Лице за контакт: Недялка Атанасова Коева - пълномощник, тел.: 0888 824 074

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


за строителство на жилищна сграда в ПИ 170002, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
19. 02.2019

Кукове Раковски 201918. 02.2019

Съобщение

„ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД, адрес: с. Белозем, община Раковски


Адрес за кореспонденция: с. Белозем, община Раковски
Лице за контакт: Недялка Атанасова Коева - пълномощник, тел.: 0888 824 074

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


за строителство на Завод за електрокомпоненти на „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД - производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения в УПИ 043098 – производствена и складова дейност в землището на с. Белозем, община Раковски.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1202 сек.,0.0279 от тях за заявки.Сървър памет:2,899kb