Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


25. 05.2017

Спортен празник


25. 05.2017

Съобщение


Община Раковски на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че Главния архитект при Община Раковски на 26.04.2017г. е издал скица - виза за проучване и проектиране на допълващо застрояване-„Магазин за промишлени стоки/офис“, в УПИ-I-1366 в кв.64 по ПУП на кв.Секирово, гр. Раковски, собственост на Франц Иванов Телбийски.
На основание чл. 214-а и 140, ал.3 от ЗУТ в 14 /четиринадесетдневен/ срок от настоящето съобщение, заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения по издадената виза на гл.архитект до Общинска администрация Раковски.
23. 05.2017

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Раковски, с.Белозем


На Основание: чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16 от НРПУРОИ на Община Раковски и Решение № 313 взето с протокол №20/28.02.2017г. от редовно заседание на Общински съвет –Раковски

О Б Я В Я В А М :


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Раковски, с.Белозем.

ОБЕКТ НА ТОЗИ ТЪРГ Е:


– част от сграда, с площ от 5 кв. м., за поставяне на АТМ устройство, находяща се на първи етаж от Кметство Белозем, с. Белозем, АОС 614/28.07.2000г.

Търгът ще се проведе на 07.06.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за обекта, описан по горе в размер на 8.00 лв./кв.м. /осем лева за квадратен метър/ месечно без ДДС.
Срок на договора за наем - 5 /пет/ години.
Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за обекта в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16.30 часа на 06.06.2017г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.

Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16.30 часа на 05.06.2017 г.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.
11. 05.2017

Протокол №1 - Разпределение пасища и мери - 2017-2018 г.Днес, 28.04.2017 год., в 14.30 часа, в заседателната зала на етаж 2 на Общинска администрация Раковски, град Раковски, пл. „България“ № 1, се събра комисия, назначена със Заповед № СС-3/28.02.2017 г., на кмета на Община Раковски в състав:
Председател: Стойо Иванов Фитнев - Директор на Дирекция “МРП”
Членове:
1. Мирослав Милев – старши юрисконсулт
2. Чавдар Кьолов – началник отдел „ТСУ, С, ОС, СД”
3. Тони Донев - гл. специалист “ОС”
4. Милена Драмова - гл. специалист “СД,Т,Т”

Поради здравословни причини в комисията не присъства Чавдар Кьолов един от посочените членовете в Заповед № СС-3/28.02.2017 г.

Съгласно цитираната заповед, комисията има задачата да определи необходимата площ за всеки кандидат, подал заявление за индивидуално ползване на общински пасища и мери, намиращи се на територията на гр. Раковски землища: Раковски, Белозем, Болярино, Момино село, Стряма и Шишманци при спазване на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Разпределението на имотите касае стопанската 2017 - 2018 год.
Преди да започнат своята работа, всички членове на Комисията подписаха декларация за необвързаност по смисъла на Търговския закон (ТЗ), на основание чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.
Имотите, предмет на разпределението, са приети с Решение № 281, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., и Решение № 325, взето с Протокол № 21 /29.03.2017 г., от редовно заседание на Общински съвет – Раковски.

Пълен текст на Протокол №1 /.PDF формат
09. 05.2017

Операция 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2016 г.СТАРТИРА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНШ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ОПЕРАЦИЯ 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ” 2016 Г.

ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА – ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:


ЛИЦА С УСТАНОВЕНИ 90 НА 100 ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ЧУЖДА ПОМОЩ, ПОЛУЧИЛИ ИНТЕГРАЦИОННИ ДОБАВКИ ПО РЕДА И ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО ИМАТ ЛИЧЕН ДОХОД ДО 314 ЛВ., КЪМ М. ФЕВРУАРИ 2017 Г.

ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 8 Д ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, КЪМ М. ФЕВРУАРИ 2017 Г.СПИСЪК НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА /.PDF формат

ПЕРИОД НА РАЗДАВАНЕ: 10-19 МАЙ 2017

БЕЛИЯ ДОМ – ЕТ.1

9.30 – 12.00 Ч.

АНА БЕЛЧЕВА

Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1004 сек.,0.0200 от тях за заявки.Сървър памет:2,891kb