Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


18. 01.2018

Списък на длъжници

Списък на длъжници за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства, Пътен данък, Такса за битови отпадъци и Патентен данък към Община Раковски, във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК за периода 18.01.2018 г. - 02.02.2018 г.

Списък на длъжници/.PDF формат/
17. 01.2018

Помогнете в името на живота!

17. 01.2018

ПОКАНА


До:
Всички строителни фирми и членове на камарата на строителите на територията на РДНСК Южен Централен Район

ПОКАНА
Относно: Представяне на оферти за избор на изпълнител за принудителното изпълнение на влязла в сила Заповед № ДЗ 242/ 21.12.2015 год., на Кмета на Община Раковски и Решение № 866/27.04.2016 год. на Административен съд гр. Пловдив за премахване на незаконен строеж: “едноетажна масивна постройка, двуетажна масивна постройка с външно стълбище и друга масивна постройка”, находящ се в поземлен имот за който е образуван УПИ V-115, кв. 21 по плана на с. Шишманци, Община Раковски.

Представяне на оферти за избор на изпълнител за принудителното изпълнение/.PDF формат/
16. 01.2018

Обява за провеждане на търгНа основание § 12, т. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ), Решение № 450, взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски и Заповед ОС-3/15.01.2018г. на Кмета на Община Раковски

О Б Я В Я В А М :

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
ОБЕКТИ НА ТОЗИ ТЪРГ СА:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700075, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 105.128 дка, АОС
№22/09.04.1998г.
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000298, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 59.613 дка, АОС
№44/14.04.1998г.
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000261, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 54,87 дка, АОС
№3859/04.02.2014г.
4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №700118, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 8.222 дка, АОС
№27/10.04.1998г.
5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №700327, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 75.68 дка, АОС
№24/09.04.1998г.
6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №082078, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Момно Село,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 48948, общ. Раковски, с площ от 280.818 дка, АОС
№3850/21.01.2014г.
7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000405, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 05270, общ. Раковски, с площ от 32.111 дка, АОС
№157/05.11.1999г.

Търгът ще се проведе на 08.02.2018 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан по горе в размер на 18.00 лв./дка /осемнадесет лева за декар/ годишна цена без ДДС.
Срок на договора за наем - 5 /пет/ години.
Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за година на всеки имот, за който се отнася предложението му за участие в касата на Общинска aдминистрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 05.02.2018 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
- Право на участие в търга имат лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирна стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирни стени и на съоръжения към тях, възложени от собственика.
Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска aдминистрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16,30 часа на 02.02.2018 г.
Кандидатите за участие в търга подават документите, посочени в тръжната документация до 16.30 часа на 05.02.2018 г., както и заявленията за участие на гише “Деловодство”, находящо се в „Центъра за информация и услуги” при Община Раковски, в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялото наименование на имота от търга, името и адреса на подателя.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

11. 01.2018

Заповядайте на БАБИНДЕН в ПИЦАРИЯ "АМОРЕ"

Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1753 сек.,0.0334 от тях за заявки.Сървър памет:2,894kb