Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


26. 10.2016

ПОКАНАУважаеми дами и господа,

Община Раковски има удоволствието да Ви покани на пресконференция по повод стартирането на „Център за интегрирани услуги в домашна среда” по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда на територията на Община Раковски”
Проектът „Предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда на територията на Община Раковски” с бенефициент Община Раковски се осъществява по договор № BG05M9OP001-2.002 -0287 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Презентацията ще се проведе на 02.11.2016 г. от 11.00 часа в ритуалната зала на читалище „Св.св. Кирил и Методии-гр.Раковски-1908г.” – срещу сградата на общината. Целта на събитието е да представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. На събитието са поканени граждани и заинтересовани лица. Информация относно проекта може да намерите на интернет-страницата на община Раковски.
25. 10.2016

Съобщение на община РаковскиВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Христиан Валентинов Боев, управител на „ХБ Консулт“ ЕООД от гр. Пловдив, ул. „Густав Вайганд“ № 26 за: “Изпълнение на три броя тръбни кладенци за напояване на земеделски култури и проектиране и изпълнение на система за капково напояване“ в имоти с № 005004, 005005, 005006, 005012, 005015, 005016, 005018, 005009, 019016, 019029, 019035, 019188, 019189, 019203, 019017, 000100, 000101, 102013, 103023, 103024, 103047, 103085, землище на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 26.10.2016 година до 08.11.2016 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Стряма, с. Стряма, ул. “П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая № 5 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;


За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
25. 10.2016

Свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен тип1. Изисквания към кандидатите:
• Да имат завършено висше образование, завършилите висше образование - специалност " Социални дейности" , "Социология" , "Педагогика" ще са с предимство
• Да притежават добри комуникативни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Професионалния опит ще се счита за предимство
2. Необходими документи:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит

Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая№ 1 - отдел
Човешки ресурси " в срок до 16:00 часа на 04.11.2016г.

Изборът на кандидати ще стане известен след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати.
Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена
лично след изтичане на срока за подаване на документи.

За допълнителна информация : телефон за контакти : 0885642083 или на място в ЦНСТ- Раковски гр. Раковски ул. " Верона" № 4
20. 10.2016

СъобщениеС Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Раковски на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните, че с Решение ІV, взето с Протокол № 40 от 19.10.2016 г. на ЕСУТ при общината е допуснат:

ПУП-ПП за техническата инфраструктура за част от землището на с.Белозем и ЧИПРЗ за част от кв.35, 36, 56 и 58 по плана на с.Белозем, област Пловдив, община Раковски по искане до общинска администрация Раковски, вх.№ 12-67-2 от 15.06.2016г. на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗПУИ, „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив- Бургас-фаза 2“ за проект2 „Подготовка на проект проект за обект: “Рехабилитация на железопътния участък Пловдив- Бургас- Фаза 2, подобект: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези /подлези/ за железопътния участък Пловдив-Бургас , подобект 5 „Прелез на км.32+000“

Проектът може да се разгледа в сградата на Общината, стая №2 на І-я етаж и в кметството на село Белозем

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държа¬вен вестник“, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация гр.Раковски.


АНА НИКОЛОВА
ГЛ.СПЕЦ ЕКТО
19. 10.2016

Заповед № ТУ - 28 гр.Раковски 18.10.2016 г.ЗАПОВЕД

№ ТУ - 28
гр. Раковски, 18.10.2016 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 179 ал. 2 т. 1, чл. 3 ал. 2 т. 2 и чл. 137 ал. 1 т. 2 от Закон за туризма и чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, предвид обстоятелството, че е постъпило Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения, на основание чл. 128 ал. 2 от Закона за туризма, вх. № 94П- 2175-1/12.10.2016 г. от „ПАРАДАЙЗ 90“ ЕООД, седалище и адрес на управление: град Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. 216А, вх. „Б“, ет. 2, ап. 5, с Управител Петя Васкова Кабамитова - Манолова - лице, стопанисващо обекта,

ПРЕКРАТЯВАМ:

КАТЕГОРИЯТА на категоризиран туристически обект - Клуб - ресторант „Алекс”, находящ се в е. Стряма, ул. ’’Васил Левски” № 53, стопанисван от „Алекс“ ЕООД, ЕИК 202482775, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. Кючук Париж, ул. „Кичево” № 66, е управител: Александрина Трендафилова Аврамова, категория „две звезди“.
На основание чл. 137 ал. 3 от ЗТ, ОБЕЗСИЛВАМ издаденото удостоверение № 00070, изд. на 23.06.2014 г..
На основние чл. 137 ал. 4 от ЗТ, настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
На основание чл. 137 ал. 5 от ЗТ, Заповедта за прекратяване на категорията да се оповести публично на сайта на Община Раковски.
На основание чл. 34 ал. 2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, настоящата Заповед да бъде вписана в Регистъра на категоризираните туристически обекти на територията на Община Раковски.
На основание чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, в 14-дневен срок от издаването на Заповедта, за същата бъде уведомен Министърът на туризма, за отразяване на обстоятелството в Националния туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2, буква „н“ ЗТ.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/

Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

{REKLAMA}
Време за изпълнение:0.1619 сек.,0.0249 от тях за заявки.Сървър памет:3,141kb