Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


10. 12.2018

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „СС Моторс Серхан Бурджу“ ЕООД, гр. Пловдив, ЖК „Оазис 4“, ул. „Македония“ № 107, вх. Е, ет. 5, ап. 63 за: „Изкупуване, разкомплектоване и търговия с авточасти втора употреба“ в УПИ 034334, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 10.12.2018 година до 23.12.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
10. 12.2018

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Жеко Пенков Утлов, гр. Пловдив, ул. „Чернишевски“ № 8 за: „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот 055040, м. „Брестите“ по КВС на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 10.12.2018 година до 23.12.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
05. 12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

относно провеждане на Редовно заседание и заседания на Постоянни комисии към Общински съвет - Раковски за месец ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец ДЕКЕМВРИ 2018 г.
ще се проведат на 18.12.2018 г. /ВТОРНИК/, а Редовното заседание ще се проведе на 19.12.2018 г. /СРЯДА/.
04. 12.2018

ОбяваОБЯВА

свободно работно място за длъжността
"СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"
в Център за настаняване от семеен тип

1. Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено висше образование - специалност " Социални дейности" , "Социология" , "Педагогика", ще са с предимство
• Да притежават добри комуникативни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Професионалния опит ще се счита за предимство

2. Необходими документи:

• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит


Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - отдел
" Човешки ресурси " в срок до 16:30 часа на 04.01.2019 година включително.
Изборът на кандидати ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане
на събеседване с одобрените по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена
лично след изтичане на срока за подаване на документи.За допълнителна информация :
телефон за контакти : 0885642083
или на място в ЦНСТ - Раковски
гр. Раковски ул. "Верона" № 4


Обява /.PDF формат/
04. 12.2018Г Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
05.12. 2018 година – жълти контейнери;
12.12. 2018 година – жълти контейнери;
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1806 сек.,0.0457 от тях за заявки.Сървър памет:2,895kb