Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


25. 05.2016

Съобщение

Съобщение
на община Раковски


В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Рангел Славчев Велчев от с. Стряма, ул. „Чавдар“ № 16 за: “Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на 100 броя биволици и техните приплоди и собствен водоизточник-сондажен кладенец в поземлен имот № 034039 по КВС на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив“.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 26.05.2016 година до 08.06.2016 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Стряма, с. Стряма, ул. “П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая № 5 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;


За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-3020. 05.2016

Съобщение19. 05.2016

Публичен търг с тайно наддаване
На основание чл. 14 ал. 1, 2, 3 и 7 от ЗОС, чл. 16 и чл. 86, ал. 1, 2 и 3 от НРПУРОИ, решение № 76 взето с протокол № 5/29.02.2016 г. от редовно заседание на ОбС – Раковски и Заповед № ОС-11/19.05.2016 г. на Кмета на Община Раковски, за откриване на тръжна процедура:


О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем части от сгради, а именно:
 • 1. Стая № 4 с площ от 11.20 кв. м., находяща се на втори етаж от сградата на Кметство Момино село, в северната част на сградата /четвъртата стая преброена от дясно на ляво/, АОС № 194 от 09.11.1999 г.;
  2. Стая № 3 с площ от 16.20 кв. м., находяща се в сградата на Кметство Шишманци, в северната част на сградата /първата стая в дясно, обособена със самостоятелен вход (югоизточен) за тази част от сградата/, АОС № 194 от 09.11.1999 г.;
  3. Стая № 3 с площ от 15 кв. м., находяща се в сградата на Кметство Болярино (двуетажна), в източната част на сградата /третата стая, преброена от ляво надясно на първи етаж/, АОС № 194 от 09.11.1999 г.;

Първоначална тръжна цена в размер на 2 /два/ лева на кв. м., съгласно чл. 2, т. 10.3 от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост на Община Раковски.
Отдаването под наем ще бъде за срок от 10 /десет/ години.
Търгът ще се проведе на 08.06.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация .
Депозитната вноска е в размер на 30% от началната годишна наемна цена на имота и се внася в касата на Общинска администрация, находяща се на ІІІ-ти етаж стая № 11 или по банков път IBAN: BG 39 UNCR 7000 3321 7599 06 до 16.30 часа на 07.06.2016 г.
Закупуването на тръжната документация, чиято цена на един комплект е в размер на 36.00 лв. става до 16.30 часа на 06.06.2016 г. в касата на Общинска администрация, находяща се в “Центъра за информация и услуги”.
Заявленията за участие заедно с пакета от задължителни документи се подават до 16.30 часа на 07.06.2016 г. на гише “Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Община Раковски.
Повторен търг ще се проведе на 09.06.2016 г. от 10 часа в случаите, установени от закона.
За повече информация: тел.03151 5994 , 0887342058 и на място в сградата на Общината, ет. 3, стая № 5.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


19. 05.2016

Съобщение КТИ
СЪОБЩЕНИЕ


Общинска администрация гр. Раковски уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, че в изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 5 от Закон за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (обн. ДВ., бр. 79от 10 юли 1998 г., изм. ДВ. Бр. 95 от 8 декември 2015 г.) и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, на 09.06.2016 г., 10.06.2016 г. и 13.06.2016 г. в Община Раковски по график за всяко населено място ще се извърши технически преглед /контрола/ на зърнокомбайни, сламопреси и харманска техника по следния график по населени места:


09.06.2016 г. - гр. Раковски
- 09.00 – 15.00 ч. – по местодомуване

10.06.2016 г. – с. Стряма
- 10.00-12.30 ч. - по местодомуване
с. Болярино
- 13.00-14.00 ч. – по местодомуване
с. Белозем
- 14.00- 16.00 ч. – по местодомуване

13.06.2016 г. - гр. Раковски
– Общината - 09.00-17.00ч. – Офиса по предварителна заявка за ГТП на тел.: 0886 742 463 Непреминали на ГТП 2016 г. Гл. инсп. Гюлеметов


В деня на прегледа, собствениците да представят машините технически изправни, обезопасени и в добър външен вид на определените от кметовете на населени места сборни пунктове със следните документи :

 • 1. Застраховка "Гражданска отговорност" за 2016г.
  2. Лична карта.
  3. Документ за правоспособност.
  4. Противопожарни уреди и съоръжения.


За повторно идване на инспекторите от ОД „Земеделие”- гр. Пловдив, на собствениците на земеделска и горска техника ще бъдат налагани парични глоби в размер упоменат в Закона за регистрация и контрол на за земеделска и горска техника.
18. 05.2016

Заповед № ТУ 12/18.052016 г.Заповед за прекратяване на категоризацията на следните заведения за хранене и развлечения:

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН


1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Време за изпълнение:0.6863 сек.,0.2296 от тях за заявки.Сървър памет:3,122kb