Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


21. 02.2017

Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване


20. 02.2017

СъобщениеВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от „ЕГЕР-АГРО“ ЕООД, гр. Раковски, ул. „3-ти март“ № 39 за: Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 25 м. в поземлен имот № 003012, землище на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 21.02.2017 година до 06.03.2017 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
15. 02.2017

СъобщениеВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, за: „Изпълнение на един брой тръбен кладенец за противопожарни нужди и за оросяване на зелени площи на бъдеща „Логистична база Стряма 2, включваща склад за нехранителни стоки и администрация, административна сграда и КПП, трафопост, технически помещения и подземни спринклерни резервоари“ в УПИ 34.301, кв. 34, м. „Перселик“ в землището на с. Стряма, община Раковски.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 16.02.2017 година до 01.03.2017 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Стряма, с. Стряма, ул. “П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая № 5 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30

15. 02.2017

Протокол от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение - „Шишманци“

Днес, 10.02.2017 г., в гр. Пловдив, Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, ет. 2, заседателна зала, се проведе заседание на Общото събрание на PC - Шишманци, във връзка с покана с изх. №170Б63 от 02.02.2017 г., изпратена до кметовете на общини - членове на сдружението и Областния управител на Област Пловдив, с копие до Министъра на околната среда и водите.
При проверката за наличие на кворум за провеждане на Общо събрание, насрочено за 11:00 часа, се установи, че присъстват:
1. Г-н Розалин Петков - Заместник-кмет на Община Пловдив
2. Г-н Петър Минков - Заместник-кмет на Община „Марица”
3. Г-н Радньо Манолов - Кмет на Община Брезово
Поради липса на кворум заседанието се отложи с един час, съгласно чл.25, ал.5 от Закона за управление на отпадъците. След изтичане на законоустановения срок заседанието протече в присъствие най-малко на две трети от кметовете, които представляват най-малко две трети от жителите на всички общини - членове на PC - Шишманци.
Във връзка с т.16.3 от вътрешните правила за работа на PC - Шишманци се установи, че до 12:00 часа на 09.02.2017 г. не са постъпили нови предложения за включването им в дневния ред.
Преди да бъде гласуван предварителния дневен ред присъстващите на заседанието кметове/зам-кметове на общините - членове на PC - Шишманци единодушно настояха да бъде обсъден изключително важен въпрос, свързан с последното изменение и допълнение на ЗУО, публикувано в бр. 105 от 30.12.2016 г., а именно, че една община да може да участва само в едно регионално сдружение и в срок до 6 месеца общинският съвет следва да приема решение за изпълнение на изискването по чл. 24, ал. 4 от ЗУО, когато общината участва в повече от едно регионално сдружение, какъвто е случаят с общините: Пловдив, Раковски и „Марица“ и Брезово.

Пълен текст на протокола/.PDF формат/
14. 02.2017

Заповед Д3-35 - 14.02.2017 г.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество и за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, във връзка с провеждането на XVII-тия Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Кукове- Раковски 2017”

НАРЕЖДАМ:


1. На 25.02.2017 г. /събота / от 09.30 ч. до 19.00 ч. да се затвори и преустанови движението на МПС от кръстовището на ул. “Трети март” и ул. “Петър Богдан” ( ОУ “Христо Ботев”) по продължение на бул. “Г.С.Раковски” до бившата сграда на АПК.
2. Да се преустанови движението на МПС идващи от с. Шишманци от кръстовището на ул. „Никола Вапцаров и ул. „Яко Яковски” по посока центъра.
3. Ул. „Петър Богдан” да се затвори от ОУ „Хр. Ботев” до спортно игрище „Грипс Арена”.
4. Автобусите от гр. Пловдив за гр. Раковски през кв. Секирово ще се движат до ОУ “Хр. Ботев” и обратно през ул. “Родопи” към кв. Ген. Николаево до бившата сграда на АПК.
5. Автобусите от гр. Пловдив през кв. Ген. Николаево ще се движат до бившата сграда на АПК и обратно към кв. Секирово през ул. “Родопи” до ОУ “Хр. Ботев”.

Настоящата заповед да бъде обявена на видно място в сградата на Общинска администрация и да бъде поместена в сайта на Община Раковски за сведение на населението.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до транспортните фирми, извършващи превоз на територията на град Раковски за сведение.
Препис от настоящата заповед да се изпрати до РУП-Раковски за сведение и контрол по изпълнението.

Пълен текст на заповедта /.JPG формат/
Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН


12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.3266 сек.,0.1869 от тях за заявки.Сървър памет:3,137kb