Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


02. 12.2016

Заповед Д3-251 - 02.12.2016 г.На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 65, чл. 65а и чл. 656 от Закона за защита при бедствия (изм. и доп. ДВ бр. 51 от 05.07.2016 г.)

НАРЕЖДАМ:


I. Да бъде създаден Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Раковски, със следните задачи:
1. Разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за намаляване на риска от бедствия, която съдържа:]

А) оперативни цели;
Б) дейности за реализиране на оперативните цели

2. Разработва и приема годишен план за изпълнение на общинската програма за намаляване риска от бедствия, който съдържа:]

A) оперативни цели;
Б) дейности;
B) бюджет;
Г) срок на реализация;
Д) очаквани резултати;
Е) индикатори за изпълнение;
Ж) отговорни институции.

3.Разработва, разглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия.
4.Прави преглед и изготвя годишен доклад до Областния съвет за намаляване риска от бедствия (по чл. 64 а, ал. 1 от ЗЗБ) за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината.
5.Определя и приема правила за своята работа.
6.Изпълнява указанията и насоките на Съвета за намаляване на
риска от бедствия към Министерски съвет (по чл. 62, ал. 3 от ЗЗБ)
II.Определям състава на общинския съвет за намаляване на риска
от бедствия на територията на община Раковски, както следва:


Председател: Павел Гуджеров - кмет на община Раковски
Зам. председател: Божидар Стрехин - зам.-кмет на община Раковски
Секретар: Стойо Фитнев - Директор дирекция „МРП”
Членове:
Представители на общинска администрация:

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/

02. 12.2016

Заповед Д3-249 - 01.12.2016 г.На основание чл. 44. ал. 2 във връзка сал. 1, т. 1, 4 и 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. , т. и т. 2, чл. 32 ал. 1 и от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, както и във връзка с настъпването на зимния сезон 2016/2017 г„ с цел осигуряване възможност за ефективна работа на снегопочистващи машини и техника
НАРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ разполагането на спрени от движение, бракувани или неподлежащи на възстановяване МПС по уличните платна, тротоарите и паркингите, пешеходните зони и вътрешнокварталните пространства и алеи.
2. ЗАБРАНЯВАМ домуването на товарни автомобили, автобуси, ремаркета и селскостопанска техника и ППС с животинска тяга по тротоари, улични платна площади и зелени площи. ’
Всички собственици на превозни средства, които пречат на процеса на снегопочистване, следва да вземат незабавни мерки по преместването им.
3. ЗАДЪЛЖАВАМ водачите на превозни средства с животинска тяга и велосипедистите да се движат със светлоотразителни жилетки по пътищата на републиканската и общинската пътна мрежа от 18.00 до 06.00 часа през есенно - зимния сезон.
При неспазване на настоящата заповед ще бъдат налагани административни санкции, съгласно НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски.
Настоящата заповед да се обяви публично, чрез средствата за масово осведомяване и да се връчи на „РУ“ - гр. Раковски, както и на кметовете по населени места за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението й възлагам на Божидар Стрехин - зам.-кмет

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/

01. 12.2016

СъобщениеОбщина Раковски на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните, че с Решение ІІ, взето с Протокол № 44 от 30.11.2016 г. на ЕСУТ при общината е допуснат:

ПУП-Парцеларен план /Трасе на канал за пречистени води“ за строеж „Стоково-Суровинен парк“ в УПИ-074 101-Производствени и складови дейности, Химическа промишленост /бивш УПИ- 074 090-Производствени и складови дейности, Химическа промишленост/ в местността „Мерата“ в землището на с.Белозем, Община Раковски по искане вх.№26-05-15 от 29.11.2016г. на „ИНСА“ ОЙЛ“ ООД.

Проектът може да се разгледа в сградата на Общината,стая №2 на І-я етаж.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14/ четиринадесет дневен/ срок от съобщението,заинтересованите лица, могат да на правят писмени възражения по проекта до Общинска администрация гр. Раковски
01. 12.2016

Свободно работно място за длъжността "ПЕДАГОГ" в Център за настаняване от семеен тип1. Изисквания към кандидатите:
• Да имат завършено висше образование степен бакалавър/магистър , специалностите - "Педагогика ,"Социална педагогика" ще са с предимство.
• Да притежават добри комуникативни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Професионалния опит ще се счита за предимство
2. Необходими документи:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит
Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - отдел " Човешки ресурси " в срок до 16:00 часа на 14.12.2016г.
Изборът на кандидати ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати.
Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.
За допълнителна информация : телефон за контакти : 0885642083 или на място в ЦНСТ- Раковски гр. Раковски ул. " Верона" № 4
01. 12.2016

График за обслужване на цветните контейнери през м.Декември 2016 год.Г Р А Ф И К


ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА08.12. 2016 година – жълти контейнери;
22.12. 2016 година – жълти контейнери;
12.12. 2016 година – зелени контейнери;
Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
{REKLAMA}
Време за изпълнение:0.2995 сек.,0.0545 от тях за заявки.Сървър памет:3,137kb