Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


20. 04.2018

Обява за провеждане на търг


На oснование чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл.16 и чл.20, ал.1 от НРПУРОИ, чл. 2, т. 9, б. „а“ и т. 10 от Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, съгласно Решение №582 и Решение №583, взети с протокол №36/28.03.2018г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски и във връзка със Заповед № ОС-33/18.04.2018г.

Обява за провеждане на търг /.PDF формат/
13. 04.2018

Обява

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски


Уведомява работодателите от общинитe Раковски и Брезово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2018г., както следва:

Обява /.PDF формат/
10. 04.2018

Съобщение

Съобщение относно провеждане на предстоящите Постоянни комисии и Редовно заседание на Общински съвет - Раковски за месец АПРИЛ 2018 г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец АПРИЛ 2018 г. ще се проведат на 24.04.2018 г. /ВТОРНИК/, а Редовното заседание ще се проведе на 25.04.2018 г. /СРЯДА/.
05. 04.2018

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел ТСУ“ при Община Раковски, наоснованиечл. 128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните, че е внесен в Общинска администрация за процедиране и одобряване на проект за Подробен устройственплан - ПУП - ПРЗ за ПИ800.35, собственост на Масив-4“ ООД по Кадастрална карта на стопански двор в землището на гр. Раковски, по искане вх. № 26-21-2 от 28.03.2018 г. на „Масив-4“ ООД

Проектът може да серазгледа в сградата на Общината,стая №2 на І-я етаж.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 /четиринадесетдневен/ срок от съобщението, заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения по проекта до Общинска администрация гр. Раковски.
04. 04.2018

Театрална пиеса

Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0995 сек.,0.0217 от тях за заявки.Сървър памет:2,874kb