+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ15.08.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

15.08.2019 | Покана /.PDF формат/
15.08.2019 | Техническа спецификация към оферта /.DOC формат/
15.08.2019 | Образци на документи /.DOC формат/
15.08.2019 | КСС приложение 2.1 /.XLS формат/
15.08.2019 | Оферта колела /.PDF формат/
15.08.2019 | Оферта стреза /.PDF формат/15.08.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

15.08.2019 | Покана /.PDF формат/
15.08.2019 | Техническа спецификация /.PDF формат/
15.08.2019 | Образци на документи /.DOC формат/
15.08.2019 | КС Приложение /.XLS формат/
15.08.2019 | ОФЕРТА "ВВВ Консултинг" ООД - гр. Враца/.PDF формат/
23.08.2019 | ОФЕРТА "ГОБОКС" ООД - гр. София /.PDF формат/18.04.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по подготовка за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 44 от ЗОП, а именно "Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествено-културни дейности от Народно читалище "Христо Ботев", с идентификатор № 80371.241.787.1 с. Стряма, община Раковски" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски"

18.04.2019 | Обява - Покана /.PDF формат/
18.04.2019 | Техническа спецификация - Приложение 1 /.PDF формат/
18.04.2019 | Техническо предложение - Приложение 2 /.DOCX формат/
18.04.2019 | Ценово предложение - Приложение 3 /.DOCX формат/
18.04.2019 | Декларация - Приложение 4 Образец по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП /.DOCX формат/
18.04.2019 | Декларация - Приложение 5 /.DOCX формат/
25.04.2019 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/14.01.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, а именно: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1929“, с. Шишманци“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

14.01.2019 | Покана /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
23.01.2019 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/14.01.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

14.01.2019 | Покана /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
23.01.2019 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/14.01.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

14.01.2019 | Покана /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
23.01.2019 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/06.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 588 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

06.12.2018 | Покана /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/06.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

06.12.2018 | Покана /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/06.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ VII 2424 – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

06.12.2018 | Покана /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/06.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

06.12.2018 | Покана /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 | Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски. Дейностите по три обособени позиции:

15.12.2018 | Покана /.PDF формат/
15.12.2018 | Обособена позиция № 1: „Предоставяне на консултантска услуга – изготвяне на проект“ /.PDF формат/
15.12.2018 | Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор “ /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 588 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: “Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ VII 2424 – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура, а именно: „Реконструкция и ремонт на градски стадион „Петър Парчевич“, кв. Секирово, гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, а именно: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1929“, с. Шишманци“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/19.10.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с възложител Народно читалище „Христо Ботев - село Болярино 1999 г.", с. Болярино, общ. Раковски по проект „„Фестивал на тракийската народна музика - село Болярино” , съгласно условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски Мярка 21” Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски по програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

Срок за представяне на оферти - 7 дни от датата на публикуване

Лицето за контакт е: Стефка Златкова Милиева - кмет на с.Болярино тел: 0898348340

19.10.2018 | Запитване за оферта /.PDF формат/
29.10.2018 | Оферти /.RAR формат/
29.10.2018 | Решение за избор /.PDF формат/17.10.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с възложител Народно читалище „Просвета 1909г.", с Белозем, общ. Раковски по проект „„Носията – външен облик на традиция, бит и култура” , съгласно условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски Мярка 21” Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски по програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

Срок за представяне на оферти - 7 дни от датата на публикуване

Лице за контакт: Елена Узунова, тел. 0898771097

17.10.2018 | Запитване за оферта за информационна табела /.JPG формат/
17.10.2018 | Запитване за оферта за народни носии стр.1 /.JPG формат/
17.10.2018 | Запитване за оферта за народни носии стр.2 /.JPG формат/
26.10.2018 | Оферти за информационна табела /.PDF формат/
26.10.2018 | Оферти таракийски народни носии /.PDF формат/
26.10.2018 | Решение 1 /.PDF формат/
26.10.2018 | Решение информационна табела /.PDF формат/15.10.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с възложител Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий „1929 г. с Шишманци, общ. Раковски по проект „История и традиции на селото - възраждане, опазване и развитие“, съгласно условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски Мярка 21” Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски по програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

15.10.2018 | Запитване за оферта за книга /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта - озвучаване стр. 1 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта - озвучаване стр. 2 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта - тракийски костюми стр. 1 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта - тракийски костюми стр. 2 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта за видеоклип стр.1 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта за видеоклип стр.2 /.JPG формат/
26.10.2018 | Решение за избор /.PDF формат/
26.10.2018 | Оферти /.RAR формат/04.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II – 934, с. Белозем общ. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

04.07.2018 | Покана /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА РОДОПСТРОЙ-97 ООД - Момчилград - СМР физкултурен салон - Белозем /.PDF формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Карлово - СМР физкултурен салон Белозем /.PDF формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА САЙБИЛДИНГ ООД - Момчилград - СМР физкултурен салон Белозем /.PDF формат/04.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, необходимо за реализацията на проект: Изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II – 934, с. Белозем общ. Раковски“ във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Раковски по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура и която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

04.07.2018 | Покана /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕООД - София - оборудване физкултурен салон Белозем /.PDF формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА КОТА НУЛА ЕООД - Бургас - оборудване физкултурен салон Белозем /.PDF формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА НАД ДИЗАЙН ЕООД - Дупница оборудване физкултурен салон Белозем /.PDF формат/04.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане на спортни съоръжения за екстремни спортове в УПИ III-2290, кв. 144 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Съоръжения за екстремни спортове - „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

04.07.2018 | Покана /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/04.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за реализацията на проект: Изграждане на спортни съоръжения за екстремни спортове в УПИ III-2290, кв. 144 по ПУП на гр. Раковски“ във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Раковски по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Съоръжения за екстремни спортове - „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

04.07.2018 | Покана /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII –озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по Строително - монтажни работи, по проект предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Уточняваща информация по пазарна консултация с изх. № 92-324-17/03.07.2018г.
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ТЕРРА ГРОУП ЕАД - Пловдив - СМР площад Белозем /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - Кричим - СМР площад Белозем /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ЦИД АТЛАС ООД - Пловдив - СМР площад Белозем /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр.Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ТЕРРА ГРОУП ЕАД - Пловдив - оборудване площад Белозем /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - Кричим - оборудване площад Белозем /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ЦИД АТЛАС ООД - Пловдив - оборудване площад Белозем /.PDF формат/20.09.2016 г. | Пазарни консултации за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция водопроводната мрежа на с. Шишманци, Община Раковски» във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

07.10.2016 | Оферта АРТСТРОЙ ООД-ВиК/.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ИСА 2000 ЕООД - ВиК /.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ТЕРРА ГРОУП ЕАД- ВиК/.PDF формат/
20.09.2016 | Оферта(Бланка) /.DOCX формат/
20.09.2016 | Декларация /.DOCX формат /
20.09.2016 | Техническо предложение /.DOCX формат/
20.09.2016 | Ценово предложение /.DOCX формат
20.09.2016 | Техническа спецификация /.DOCX формат
20.09.2016 | Информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране /.PDF формат17.09.2016 г. | Пазарни консултации за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация на част от път PDV3234/ІІІ565, Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски, кв. Секирово - кв. Парчевич - /ІІ-56/ от км.0+000 до км. 4+ 700” във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

07.10.2016 | Оферта ХИДРОСТРОЙ - СЕСТРИМО ЕООД/.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ИСА 2000 ЕООД /.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ТЕРРА ГРОУП ЕАД/.PDF формат/
17.09.2016 | Оферта(Бланка) /.DOCX формат/
17.09.2016 | Декларация /.DOCX формат /
17.09.2016 | Техническо предложение /.DOCX формат/
17.09.2016 | Ценово предложение /.DOCX формат
17.09.2016 | Техническа спецификация /.DOCX формат
17.09.2016 | Информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране /.PDF форматАдрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.3596 сек.,0.0305 от тях за заявки.Сървър памет:1,164kb