Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Парламентарни избори 2022
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ18. 11.2022

Съобщение за инвестиционно предложение от Аспарух Венков Зайков

Аспарух Венков Зайков с адрес: гр. Раковски, ул. „Плевен“ № 27, Бела Иванова Лукова с адрес: гр. Варна , ул. „Пловдив“ № 1 и Невена Стефанова Пеева с адрес: гр. Раковски, ул. „Плевен“ № 27

Адрес за кореспонденция: Аспарух Венков Зайков - гр. Раковски, ул. „Плевен“ № 27, Бела Иванова Лукова - гр. Варна, ул. „Пловдив“ № 1, ет. 2, ап. 4, Невена Стефанова Пеева -гр. Раковски, ул. „Плевен“ № 27Лице за контакт: Петър Янков Говедаров, тел.: 0888 108 222

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВАТ


Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Изграждане на Автомивка и магазин за хранителни стоки в два етапа, включващо и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 28 м., в УПИ VI 3099 – обществено и делово обслужване, кв. 46, по плана на гр. Раковски, община Раковски.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
11. 11.2022

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда

В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „ТРАНСМЕДИКО“ЕООД, гр. Хасково ул. „Георги Бенковски“ № 50, за „Третиране чрез автоклав и съхранение на опасни и неопасни болнични отпадъци“, имотът е част от производствен терен с площ от 750 кв.м. ведно с 200 кв. м. площ (1/2 част) от сграда № 501.727.8, находяща се в имот с № 501.727, УПИ I с площ 5647 кв.м., в квартал 601 по ПУП на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив“.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 11.11.2022 година до 24.11.2022 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30

08. 11.2022

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Халина Малецка-Пейчева, управител на „ТРАКИЯ РМ“ ЕООД с адрес: гр. Пловдив 4004, ул. „Братя Бъкстон“ № 136

Адрес за кореспонденция: с адрес: гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Братя Бъкстон“ № 136


Лице за контакт: Деян Захов, тел.: 0893533384, ел. поща: nasko_soto©abv.bg

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Изграждане на ТИР-паркинг, мотел и ресторант“ в ПИ 03620.85.22 в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.

07. 11.2022

Съобщение за открит обществен достъп до инф. по приложение 2 на "ЛЕНАССО" ЕООД07. 11.2022

Обява за откриване на търг - № ОС-64/04.11.2022 г.

Отиди на страница   <<        >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0702 сек.,0.0255 от тях за заявки.Сървър памет:836,928b