07. 06.2018

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

ЗДРАВКО БОНЧЕВ ГЕНДОВ, адрес: гр. Раковски, ул. „П. Богдан“ № 35


Адрес за кореспонденция: гр. Раковски, ул. „П. Богдан“ № 35
Лице за контакт: Никола Иванов- пълномощник, тел.: 0898456992

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ- ПТИЦЕФЕРМА ЗА УГОЯВАНЕ НА ПАТИЦИ“
в поземлен имот № 000701, местност „Стара Боклоджа“ гр. Раковски, община Раковски


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
06. 06.2018

ЗаповедО Б Я В Я В А М:

настъпване на “Восъчна зрялост” на житните културиЗаповед Восъчна зрлялост 2018 /.PDF формат/
06. 06.2018

ОбяваНа oснование Заповед № ОС - 43/29.05.2018г. и съгласно чл.14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 1 и чл. 86 от НРПУРОИ, чл. 2, т. 7 и т. 9, б. б) от Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, съгласно Решение № 559, взето с Протокол №35/20.02.2018г.и Решение № 596, взето с Протокол №37/25.04.2018г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски и във връзка с чл. 56 от ЗУТ

О Б Я В Я В А М :


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

1. Общинска сграда – частна общинска собственост с площ от 35 кв.м., находяща се в УПИ XIII – търг. д-ти, в кв. 65 по регулационния план на с.Стряма, общ. Раковски, за срок от 3 /три/ години.

2. Терен от 10 кв.м. за поставяне на ВПС, съгласно чл. 56 от ЗУТ, по схема издадена от Главният Архитект на Община Раковски и утвърдена с Решение № IV, взето с протокол № 13 от 11.04.2018г. на ЕСУТ, находящ се в с. Белозем, общ.Раковски, УПИ III-1705 кв. 103 по плана на с.Белозем, за срок от 3 /три/ години.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
1. Търгът да се проведе на 22.06.2018 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
2. Определям първоначална тръжна цена на гореописаните имоти в размер на:
• 2.50 лв./кв.м. /два лева и петдесет стотинки/ за квадратен метър месечно без ДДС, за Общинска сграда в с. Стряма
• 6.00 лв/кв.м /шест лева/ за квадратен метър месечно без ДДС, за терен от 10 кв.м в с. Белозем

2. Срок за отдаване под наем 3 /три/ години за сградата и 3 /три/ години за терена.
3. Определям депозитна вноска в размер на 50 % (петдесет процента) от първоначалната тръжна цена за месец на обектите. Депозитната вноска се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината или по банков път по сметка на Общината - BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” до 16.30 часа на 19.06.2018 г.
4. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 19.06.2018 г. включително.
5. Утвърждавам тръжна документация, чиято цена за един комплект е в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/. Същата се заплаща и получава до 16.30 часа на 18.06.2018 г. в касата на Общинска администрация, находяща се в „Центъра за информация и услуги”.
6. Кандидатите за участие в търга подават документите, посочени в тръжната документация до 16.30 часа на 19.06.2018 г., както и заявленията за участие на гише “Деловодство”, находящо се в „Центъра за информация и услуги” при Община Раковски в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялото наименование на имота от търга, името и адреса на подателя.
При приемането на документите върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа. Същите се вписват в специален регистър по реда на постъпването им в Деловодството.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
7. Повторен търг да се проведе на 06.07.2018 г. от 10.00 часа, в случаите установени от закона и НРПУРОИ.

За повече информация: тел. 03151/59-94 или на място в сградата на Общинска администрация - етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Обява /.PDF формат/
05. 06.2018

Обява

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски


Уведомява работодателите от общинитe Раковски и Брезово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. юни 2018г., както следва:За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи.Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Раковски, както и на тел. 03151/24-28 или 0882825150.

Обява /.PDF формат/
05. 06.2018

Покана за участие в трудова борсаАГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

към Министъра на труда и социалната политика

Ви кани най-любезно да вземете участие в

ОБЩА ТРУДОВА БОРСА ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА,

която се организира от Дирекция “Бюро по труда” Раковски и ще се проведе на 14.06.2018г. /четвъртък/ в читалище “Св. Св. Кирил и Методий” – град Раковски, ул. „Москва” №23 от 10.00ч.

Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1063 сек.,0.0231 от тях за заявки.Сървър памет:2,899kb