13. 02.2019

ОбяваО Б Я В А
За длъжността Младши експерт „Устройство на територията“ в дирекция „Местно развитие и политики”, отдел „Териториално – селищно устройство, строителство, общинска собственост и стопански дейности” в общинска администрация - Раковски

1. Информация относно обявата:
Място на работа – Общинска администрация – гр.Раковски, обл. Пловдивска, пл. „България” № 1;
Основна цел на длъжността: да осигурява познаването, изпълнението и прилагането на действащата законова и подзаконова нормативна уредба в областта в която работи на територията на Община Раковски. Да осъществява чрез дейността си провеждането политиката на работа на Общината свързана с устройството на територията, като професионално изпълнявана задълженията и изискванията към длъжността, пазейки доброто име и издигайки авторитета на институцията чрез положителен собствен принос в работата си.
Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
• Образование – минимум средно техническо образование в сферата на строителството;
• Кандидатите които имат опит по специалността ще бъдат с предимство;
• Да притежава компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип и комуникативни умения;
• Да е лице, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или е лишено от право да упражнява търговска дейност или да заема материално отчетническа длъжност;
• Да е лице, което не извършва от свое или чуждо име търговски сделки;
• Да е лице, което не участва в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;
• Да не е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на търговски дружества;
• Да не заема друга длъжност или извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с правното му положение.
• Да е лице в здравословно състояние, позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства.
Необходими документи за участие в конкурса:
• Заявление за участие в конкурса в свободен текст;
• Документ за самоличност – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
• Професионална автобиография;
• Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива - копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
• Документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
• Свидетелство за управление на МПС – категория „B” – копие, заверено с „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата.

На кандидатите за участие в конкурса да се предостави Длъжностна характеристика от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“ .

Документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.

Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 2, стая № 1, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., лице за контакти: Лидия Лукова – гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“, телефон 03151 2346, всеки работен ден, в едномесечен срок от публикуване на обявата. Обявата за конкурса се публикува в Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
11. 02.2019

ОбяваО Б Я В А
за длъжността Старши специалист „Устройство на територията и териториално обслужване“ в дирекция „Местно развитие и политики”, отдел „Териториално – селищно устройство, строителство, общинска собственост и стопански дейности” в общинска администрация - Раковски


1. Информация относно обявата:
Място на работа – Общинска администрация – гр.Раковски, обл. Пловдивска, пл. „България” № 1;
Основна цел на длъжността: да провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на устройството на територията в община Раковски при стриктно спазване на ЗУТ и другите закони в страната. Същността на работата е свързана с техническо обслужване в кметствата в с. Белозем, с.Чалъкови и с. Болярино.
Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
• Образование – минимум средно техническо образование в сферата на строителството;
• Кандидатите които имат опит по специалността ще бъдат с предимство;
• Да притежава компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип и комуникативни умения;
• Да е лице, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или е лишено от право да упражнява търговска дейност или да заема материално отчетническа длъжност;
• Да е лице, което не извършва от свое или чуждо име търговски сделки;
• Да е лице, което не участва в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;
• Да не е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на търговски дружества;
• Да не заема друга длъжност или извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с правното му положение.
• Да е лице в здравословно състояние, позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства.
Необходими документи за участие в конкурса:
• Заявление за участие в конкурса в свободен текст;
• Документ за самоличност – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
• Професионална автобиография;
• Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива - копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
• Документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
• Свидетелство за управление на МПС - категория „В” – копие, заверено с „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата.

На кандидатите за участие в конкурса да се предостави Длъжностна характеристика от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“ .

Документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.

Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 2, стая № 1, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., лице за контакти: Лидия Лукова – гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“, телефон 03151 2346, всеки работен ден, в едномесечен срок от публикуване на обявата. Обявата за конкурса се публикува в Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
06. 02.2019

Заповед

04. 02.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на Редовно заседание и заседания на Постоянни комисии към Общински съвет - Раковски за месец ФЕВРУАРИ 2019 Г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец
ФЕВРУАРИ 2019 г. ще се проведат на 26.02.2019 г. /ВТОРНИК/, а Редовното заседание ще се проведе на 27.02.2019 г. /СРЯДА/.
01. 02.2019

ГрафикГ Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА
06.02. 2019 година – жълти контейнери;
20.02. 2019 година – жълти контейнери;
13.02. 2019 година – зелени контейнери;
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1134 сек.,0.0271 от тях за заявки.Сървър памет:2,920kb