09. 04.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

относно провеждане на Редовно заседание и заседания на Постоянни комисии към Общински съвет - Раковски за месец АПРИЛ 2019 Г.
Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец АПРИЛ 2019 г. ще се проведат на 24.04.2019 г. /СРЯДА/, а Редовното заседание ще се проведе на 25.04.2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК/.
08. 04.2019

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Костадин Димитров Сатански от с. Стряма, ул. „Шипка“ № 10, за: „Изграждане на кравеферма“ в ПИ 067070, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 09.04.2019 година до 22.04.2019 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
05. 04.2019

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


Община Раковски

Адрес за кореспонденция: гр.Раковски, пл. „България“ № 1
Лице за контакт: инж. Недялка Атанасова Коева - пълномощник, тел.: 0888 824 074

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Ремонт на НЧ „Хр. Ботев“ в УПИ III-културен дом/читалище/, кв. 74, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив за внедряване на енергийно ефективни мерки“.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
04. 04.2019

Съобщение

Общинска администрация-Раковски уведомява населението, че ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ТРАКИЯ“, с.Стряма е определило лимит за продажба на дървесина на физически лица за собствени нужди през 2019 година за гр. Раковски както следва: иглолистни дърва за огрев-55м3, широколистни дърва за огрев-200м3. Важно е да се знае, че става въпрос за закупуване на дървесина, която желаещите лица трябва самостоятелно да добият. Право да добият и съответно закупят дървесина за лична употреба, без право на продажба имат физически лица, които не са търговци. Желаещите от гр. Раковски да добият и закупят дървесина следва да се запишат в Община Раковски ет. I-ви, стая 1, в срок до 29.04.2019 год.
02. 04.2019

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „ГУД ТЕЙСТ“ ООД, с. Стряма, за: „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Цех за консерви в с. Стряма, община Раковски“ в имот 105440, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 29.03.2019 година до 11.04.2019 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1252 сек.,0.0386 от тях за заявки.Сървър памет:2,898kb