Новини - Oбщина Раковски
01. 10.2019

Обява за открит обществен достъп - Инса ойл

Пълна документация /.RAR формат/
27. 09.2019

Обява


О Б Я В А


Община Раковски обявява процедура за първоначален подборна кандидат- потребители за ползване на здравно-социална услуга по проект „проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Раковски”, договор № BG05M90P001-2.040-0095, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,процедура BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, както следва:
- Здравни грижи /от медицинска cecmpa /,’
- Социални дейности /Домашен санитар, психологическо консултиране, социално
консултиране/.

Кандидат-потребители, които могат да ползват здравно-социалните услуги, са:
• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване,’
• Хора с увреждания и техните семейства — това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа.

Необходими документи за подаване от страна на кандидат-потребителите:
1.Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Документ за самоличност на законния представител — настойник, попечител (за справка);
4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
6. Други медицински документа - актуална епикриза и др. (копие);
7. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
8. Други документи.

Документи се приемат от 01.10.2019г. до 01.11.2019г. в сградата на община Раковски, ет.3, стая 4, отдел „Европроекти и програми”, всеки работен ден до 16.30 часа.На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома, след обявения прием.

За допълнителна информация:
Отдел “Европроекти и програми” – 0886304222
Йовко Романов – 0884188799

Прикачени документи:

Декларация - социални услуги /.DOC формат/
Декларация - лични данни /.DOC формат/
Заявление за ползване на услугата патронажна грижа по проект /.DOC формат/
27. 09.2019

Обява


ОБЯВА

Във връзка със стартирането на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Раковски”, договор № BG05M90P001-2.040-0095, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,процедура BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” и създаването на “Център за здравно - социални услуги на територията на Община Раковски”, община Раковски обявява прием на документи за следните длъжности :

Пълен текст на документа /.PDF формат/

Прикачени документи:

Заявление - Дом. санитар /.DOC формат/
Заявление - персонал /.DOC формат/
25. 09.2019

Разяснителна кампания Местни избори 2019 на ЦИК


19. 09.2019

СъобщениеОбщинска администрация-Раковски уведомява гражданите, че във връзка с възникнала авария на сметовоза в кв. Секирово, гр. Раковски, графика на организираното сметосъбиране и сметоизвозване е нарушен.
Същият ще бъде възстановен в понеделник - 23.09.2019 г.

Гражданите, чиито съдове за отпадъци не са обслужени в дните понеделник, вторник и сряда и са препълнени, могат да събират отпадъците си в чували, които да поставят до индивидуалните кофи за отпадъци.

От сметовозната фирма ще бъдат взети както отпадъците от кофите, така и отпадъците събрани в чувалите.

Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1118 сек.,0.0280 от тях за заявки.Сървър памет:3,052kb