03. 09.2018

ГрафикГ Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА


05.09. 2018 година – жълти контейнери;
19.09. 2018 година – жълти контейнери;
29. 08.2018

СъобщениеНа 29.08.2018 година от 10,00 в община Раковски се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването „Чума“ по дребните преживни животни и влошената епизоотична обстановка в съседни страни по отношение заболяването „Африканска чума“ по свинете.
На заседанието комисията прие мерки за недопускане на заболяванията на територията на община Раковски, както следва:

I. Мерки за недопускане поява на заболяването „Чума“ по дребните преживни животни на територията на община Раковски:
1. Повишена информираност и обучение за болестта PPR на фермери и ветеринарни лекари;
2. По-добра проследимост и контрол на нерегламентирания транспорт и търговия на ДПЖ;
3. Своевременно докладване от страна на собствениците на дребни преживни животни за промени в здравословното състояние на ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти с дребни преживни животни;
4. Засилени проверки по пътищата от органите на реда на всички транспортни средства превозващи живи животни, от които да стане ясен произходът на животните, здравният статус, мястото на произход и крайната дестинация, с какво предназначение са (за клане, доотглеждане, развъждане и други);
5. По възможност избягване смесването и кръстосване на пътищата на предвижване и паша (водопои, мери, пасища, пътища) на отделни стада в населеното място;
6. По добра комуникация между фермерите, практикуващите лекари и общината;
7. Спазване на забраните за предвижване на дребни преживни животни с произход от засегнатите общини от област Ямбол и област Бургас;

II. Мерки за недопускане поява на заболяването „Африканска чума по свинете” на територията на община Раковски:

1. Собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на свине за лична консумация „заден двор”:
• да не разрешават контакт на външни лица с животните;
• да не изхранват животните с кухненски отпадъци;
• дри констатиране на свине с влошено здравословно състояние незабавно да уведомяват обслужващия ветеринарен лекар

2. Кметът на общината:
• да контролира и не разрешава достъп на свине до сметища,
разположени на територията на общината;
• да не допуска нерегламентирана търговия с живи животни и продукти
от животински произход на територията на общината;
• да не се допуска създаването на нерегламентирани сметища и
изхвърлянето на отпадъци от животински произход;
• да не се допуска загробване на трупове на умрели животни.

3. Задължения на органите на „Районно управление Полиция” - Раковски.

• Служителите на МВР да оказват необходимото съдействие на служителите на
Областна дирекция по безопасност на храните при изпълнение на служебните им задължения;
• Да извършват проверки на транспортните средства превозващи дивеч, живи
животни и фуражи. При проверките да се изискват документите съпровождащи пратката /за животни и птици ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване и транспорт издадено от ветеринарен лекар/;

4. Да се поддържа постоянен контакт между институциите.
22. 08.2018

СъобщениеСъобщение
на община РаковскиВ изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ЕМ ДЖИ ЕС ПРОПЪРТИ“ ЕООД, за „Крайпътен обслужващ комплекс – бензиностанция, газстанция, заведение за хранене, ТИР паркинг и мотел“ в поземлен имот № 064006, м. „Каменица“ по КВС за землището на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 22.08.2018 година до 04.09.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
16. 08.2018

СъобщениеС Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за управление на отпадъците с План за действие 2016-2020 год., Общинска администрация – Раковски организира провеждането на работна среща с представители на търговски обекти на територията на община Раковски, относно спазване изискванията на ЗУО за разделно събиране на хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло, както и изискването за приемане от крайните потребители на ИУЕЕО, НУБА, ИУГ.
Срещата ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на община Раковски, етаж № 2, стая № 3.
В срещата могат да вземат участие и представители на производствени фирми и граждани от общината.
За допълнителна информация може да се обаждате на тел.: 03151/49-30.
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.4362 сек.,0.0628 от тях за заявки.Сървър памет:2,903kb