Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ23. 06.2020

СъобщениеСЪОБЩЕНИЕВ изпълнение изискванията на чл. 8, ал. 2 от Наредба 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитните, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Раковски обявява, че в периода от 26.06.2020 г. до 28.06.2020 г., „РЕЙС КРОП“ ЕООД ще проведе торене с авиационна техника в землището на с. Белозем, общ. Раковски, в часовете от 05.30 ч. до 10.00 ч. с торове КАРБАМИД и KAN 40.
Подлежащите на третиране терени са в местностите „Адата“, „Акак Чеир“ и „Кумника“, с. Белозем, отстоящи на 5 км от населеното място.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Еро Фабрицио Фрески.
23. 06.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


Кристина Николаева Боргоджийска, с адрес: гр. Раковски, ул. „Здравец“ № 2, община Раковски, област Пловдив

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 72

Лице за контакт: Недялка Атанасова Коева, тел.: 0888 824 074

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда, основно и допълващо застрояване и ново строителство за месопреработвателно предприятие, производство на млечни продукти, хранителен магазин и административно-битова част в УПИ V-572, кв. 66 по ПУП на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
18. 06.2020

УведомлениеУВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно Споразумение №КД-3-9/28.01.2020г. между Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Раковски, в Община Раковски се издават скици и характеристики за неурбанизирани територии / ниви / за гр.Раковски, с.Белозем, с.Болярино, с.Чалъкови, с.Шишманци и за урбанизирани територии-с.Момино село. Заявления се подават на I етаж, стая 2 и стая 3.
17. 06.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„ДЖИ 1“ ЕООД с управител Младен Георгиев Самуилов и адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Мих. Добромиров“ № 118

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Р. Даскалов“ № 72


Лице за контакт: инж. Недялка Атанасова Коева, тел.: 0888 824 074

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Бензиностанция, газстанция и автомивка със сондажен кладенец“ в ПИ 62075.41.7, в землището на гр. Раковски, местност „Гиевия сай“, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
17. 06.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с управител Владимир Радойчич

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Дървеница, бл. 19, вх. В, ет.7, ап. 106

Лице за контакт: Валерия Руменова Щилиянова, тел.: 0890 219 145

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Преустройство на ППС № 6012 на „Теленор България“ ЕАД и Приемно предавателна станция (ППС) за глас и/или данни № PD2798 на „БТК“ ЕАД“ в УПИ XIV-13, кв. 16, с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
Отиди на страница   <<        >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0858 сек.,0.0376 от тях за заявки.Сървър памет:832,040b