Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

12.11.2019 | Приемане на план-сметката и определяне на размера на такса за битови отпадъци в Община Раковски през 2020 година

11.11.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД)

18.07.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

04.07.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски-1.

26.06.2019 | Проект на Правилник за устройството и организацията на дейността на център за социални услуги в домашна среда.

26.06.2019 | Проект на НИД на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред,чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението.

25.04.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

18.03.2019 | Проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски.

05.03.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците.

28.02.2019 | Доклад на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за от условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски.

08.02.2019 | Доклад на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски.

21.12.2018 | Проект на НИД на НУРУЖНННПЖОС

17.12.2018 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

16.11.2018 | Проект на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски

22.10.2018 | Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

17.10.2018 | Проект на Наредба за изменение и и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

22.06.2018 | Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена градина“

13.06.2018 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски.

20.02.2018 | Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.

08.01.2018 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

08.01.2018 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбаза реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

22.12.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

26.10.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

23.10.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

24.07.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

24.07.2017 |Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски.

24.07.2017 | Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопастността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област.

16.06.2017 | Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Раковски, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация.

19.05.2017 | Проект на Наредба за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски

09.05.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

25.04.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

23.03.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски

16.03.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

31.01.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

24.01.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

16.01.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски

21.12.2016 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област

13.12.2016 | Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски

02.12.2016 | Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0837 сек.,0.0183 от тях за заявки.Сървър памет:2,885kb