+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ21.06.2024| Проект на Наредба за организацията на движението и паркирането на територията на Община Раковски

21.06.2024| Проект на Наредба за за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

10.06.2024| Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция" към Община Раковски

Справка постъпили предложения и възражения

13.11.2023| Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местни данъци на територията на Община Раковски

Справка постъпили предложения и възражения

13.11.2023| Проект на Предложение приемане на план-сметка и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г.

13.11.2023| Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

Справка постъпили предложения и възражения

12.10.2023| Проект на правилник за организацията, устройството и дейността на ЦСРИ - Раковск

Справка постъпили предложения и възражения

25.09.2023| Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“

Справка постъпили предложения и възражения

11.09.2023| Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

Справка постъпили предложения и възражения

11.08.2023| Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за личностно развитие - Раковски

Справка постъпили предложения и възражения

26.07.2023| Проект за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания

Справка постъпили предложения и възражения

03.04.2023| Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни учреждания в Община Раковски

Справка постъпили предложения и възражения

23.01.2023| Доклад за приемане на наредба за организация и работа на обекти за търговия, туризъм и услуги

Проект на наредба за организация и работа на обекти за търговия, туризъм и услуги
Справка за постъпили предложения по реда на чл. 26 ал. 5 от ЗНА


07.11.2022| Проект на Докладна записка за одобряване на план-сметката и определяне на такса битови отпадъци за 2023 г.

Справка за постъпили предложения към Докладна записка за одобряване на план-сметката и определяне на такса битови отпадъци за 2023 г.

07.11.2022 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски


02.11.2022 | Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско Предприятие благоустройство и превенция

Справка за постъпили предложения по проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско Предприятие благоустройство и превенция


22.06.2022 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, у-ние и разпореждане с общинско имущество

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


22.06.2022 | Проект на Наредба за отмяна на разпоредби на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за отмяна на разпоредби на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища


03.05.2022 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

15.04.2022 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

15.04.2022 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски

15.04.2022 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост

21.02.2022 | Докладна - изменение на наредба

11.01.2022 | Доклад за приемане на Решение за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Раковски, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

23.09.2021 | Проект на правилник за изменение и допълнение на ОПБП - 23.09.2021 г.

13.07.2021 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост

16.06.2021 | Проект - Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд Граждански инициативи

31.05.2021 | Докладна - Изменение НОАМТЦУ

21.05.2021 | ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

19.04.2021 | Правилник за изменение и допълнение на правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“

22.02.2021 | Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

09.02.2021 | Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски

23.12.2020 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски

03.11.2020 | Приемане на план-сметката и определяне на размера на такса за битови отпадъци в Община Раковски през 2021 година

14.09.2020 | ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКA ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАКОВСКИ

20.07.2020 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски

20.05.2020 | Проект на Наредба за отмяната на разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

25.03.2020 | Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

24.02.2020 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД)

19.02.2020 | Проект на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски

07.02.2020 | Проект на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски

22.01.2020 | Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

12.11.2019 | Приемане на план-сметката и определяне на размера на такса за битови отпадъци в Община Раковски през 2020 година

11.11.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД)

18.07.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

04.07.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски-1.

26.06.2019 | Проект на Правилник за устройството и организацията на дейността на център за социални услуги в домашна среда.

26.06.2019 | Проект на НИД на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред,чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението.

25.04.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

18.03.2019 | Проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски.

05.03.2019 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците.

28.02.2019 | Доклад на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за от условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски.

08.02.2019 | Доклад на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски.

21.12.2018 | Проект на НИД на НУРУЖНННПЖОС

17.12.2018 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

16.11.2018 | Проект на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски

22.10.2018 | Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

17.10.2018 | Проект на Наредба за изменение и и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

22.06.2018 | Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена градина“

13.06.2018 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски.

20.02.2018 | Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.

08.01.2018 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

08.01.2018 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбаза реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

22.12.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

26.10.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

23.10.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

24.07.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

24.07.2017 |Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски.

24.07.2017 | Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопастността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област.

16.06.2017 | Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Раковски, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация.

19.05.2017 | Проект на Наредба за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски

09.05.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

25.04.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

23.03.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски

16.03.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

31.01.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

24.01.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

16.01.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски

21.12.2016 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област

13.12.2016 | Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски

02.12.2016 | Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0551 сек.,0.0105 от тях за заявки.Сървър памет:883,512b