+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИУслуга № 2: Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Заявление за категоризиране по образец, към което се прилагат:

 1. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 2. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 3. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 4. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
 5. Формуляр по образец за определяне на категорията;
 6. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 8. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 9. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
/Постановление № 355 от 15 декември 2016 г. /

за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане - 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;
д) над 300 места за сядане - 2000 лв.;
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

 Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на случаите по чл. 131, е със срок на валидност:
- за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от кметовете на общини - два месеца. Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години.

Декларация по образец за регистрация в търговския регистър

Декларация, че лицето не е в ликвидация

Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала

Формуляр по образец за определяне на категорията

Заявление за промяна в обстоятелствата по категоризиране

Заявление за прекратяване на удостоверение на категоризация

Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Услуга № 3: Категоризиране на средства за подслон и места за настаняване

Необходими документи:

 1. Заявление за категоризиране по образец, към което се прилагат:
 2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
 3. Копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
 4. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 5. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
/Постановление № 355 от 15 декември 2016 г. /

 1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
  а) до 30 стаи - 500 лв.;
  б) от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;
  в) от 151 до 300 стаи - 1900 лв.;
  г) от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;
  д) над 500 стаи - 5000 лв.;
  2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
  а) до 20 стаи - 200 лв.;
  б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;
  в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;
  г) от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;
  д) над 100 стаи - 4000 лв.; ;
  3.за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:;
  а) за едно легло – 10 лв. на легло; ;
  б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой; ;
  в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;

Заявление за промяна в обстоятелствата по категоризиране

Заявление за прекратяване на удостоверение на категоризация

Справка за професионалната и езикова квалификация

Формуляр за определяне на категорията на място за настраняване

Заявление за категоризиране на място за настраняване

Услуга № 4: Издаване на разрешително за работа с удължено работно време

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Раковски;
 3. Протокол от РЗИ – Пловдив за замерване на шума и отделянето на вредни газове и миризми, удостоверяващи, че не надвишават допустимите граници и норми.
 4. Договор с охранителна фирма;
 5. Собственоръчно написано съгласие от съседите,собствениците и наемателите на жилищата в сградата;

Заявление за удължено работно време

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0615 сек.,0.0137 от тях за заявки.Сървър памет:737,208b