+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИАдминистративни услуги към Местни Данъци и Такси


1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ
- Заявление за издаване на документ;
- Актуална скица на имота;
- Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/ – копие;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/;
- Удостоверение от нотариус и удостоверение за наследници/ при завещание/.

1.2. За нежилищни имоти на фирми декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ
- Искане за издаване на данъчна оценка;
- Актуална скица на имота;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.
1.3. За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ, който ще се учредява право на ползване и земеделски земи
- Заявление за издаване на данъчна оценка;
- Актуална скица /копие/;
- Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/ – копие;
- Актуално удостоверение за характеристиките на земята /копие/;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци),
Искане за издаване на данъчна оценка
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.1. За декларирани жилищни имоти на граждани, нежилищни и жилищни имоти на фирми декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ и земеделски земи.
За 5 дни
За 3 дни
За 24 часа
Експресна услуга за ден – в рамките на работния ден

ТАКСА
1.1. За декларирани жилищни имоти на граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ и земеделски земи
6 лв.
9 лв.
12 лв.
18 лв.
1.2. За нежилищни и жилищни имоти на фирми декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ и земеделски земи
12 лв.
18 лв.
24 лв.
36 лв.
2.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство и право на строеж
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Искане за издаване на данъчна оценка;
- Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
- Документ за собственост /копие/;
- Удостоверение за степен на завършеност от районната администрация по местонахождението на имота /копие/;
- Скица /виза или разрешително за строеж;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице.
- Разрешение за строеж
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)
Искане за издаване на данъчна оценка
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За 5 дни
За 3 дни
За 24 часа
Експресна услуга за ден – в рамките на работния ден
ТАКСА
физически лица
6 лв
9 лв.
12 лв
18 лв.
юридически лица
12 лв.
18 лв.
24 лв.
36 лв.
3. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Молба – декларация -3 броя;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
ТАКСА
Без такса
4. Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси и разпечатка данъчна сметка
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Искане за издаване на документ;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)
Искане за издаване на документ
ТАКСА
2 лв.
5. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
- Документ за собственост /копие/;
- Актуална скица /копие/
- Удостоверение за наследници/при наследство/;
- Акт за смърт /при починал ползвател/;
- Удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/ или разрешение за ползване;
- Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Декларация по чл.14 от ЗМДТ
ТАКСА
Без такса
6. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
- Документ за собственост /копие/;
- Решение на ТЕЛК;
- Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Декларация по чл.14 от ЗМДТ
ТАКСА
Без такса
7. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.32 от ЗМДТ;
- Удостоверение за наследници;
- Удостоверение за данъчна оценка/когато наследодателя има имоти извън Община Раковски/;
- Застрахователна стойност на МПС /когато наследодателя е притежавал такива/;
- Удостоверение от банка за влоговете.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)
Декларация по чл.32 от ЗМДТ
ТАКСА
Без такса
8. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.49 от ЗМДТ;
- Дарителско свидетелство или договор;
- Документ удостоверяващ получаване на дарението;
- Решение на ТЕЛК;
- Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Декларация по чл.49 от ЗМДТ
ТАКСА
Без такса
9. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.54 от ЗМДТ;
- Документ за собственост /договор или митническа декларация/, а в случай когато е придобит от чужбина е необходимо договора да бъде преведен от заклет преводач;
- Копие на големия талон на КАТ;
- Застрахователна стойност на автомобила /копие/;
- Квитанция или платежен документ за платения данък при прехвърляне;
- Квитанция или платежен документ за платения данък върху превозното средство;
- Решение на ТЕЛК / при МПС до 117,64 k.w. и обем на двигателя до 2000 куб.см./.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)
Декларация по чл.54 от ЗМДТ
-лек автомобил
-без леки автомобили
10. Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране,сметоизвозване
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.17 А,ал.3 от НОАМТЦУ на територията на Община Раковски;

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Декларация по чл.17 А,ал.3 НОАМТЦУ на територията на Община Раковски
ТАКСА
Без такса
11. Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.15 Б , ал.1 НОАМТЦУ на територията на Община Раковски

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Декларация по чл.15 Б, ал.1 НОАМТЦУ на територията на Община Раковски
ТАКСА
Без такса
12. Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Искане за издаване на документ;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)


Искане за издаване на документ
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТАКСА
До 7 дни - 5.00 лв.
До 3 дни - 7.50 лв.
За 24 часа - 10.00 лв.
Експресна услуга за ден – в рамките на работния ден – 15 лв
13. Издаване на удостоверение за платен данък МПС
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Искане за издаване на документ;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Искане за издаване на документ
ТАКСА
5 лв.
14. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл.32 от ЗМДТ
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Декларация по чл.32 от ЗМДТ
ТАКСА
5 лв.
15. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;
Лична карта /за справка/;
Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Искане за издаване на документ
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни /1 бр/

ТАКСА
5 лв.
16. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 ДОПК)
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;
Лична карта /за справка/;
Нотариално заверено пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)


СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За 7 дни
За 3 дни
За 24 часа
Експресна услуга за ден – в рамките на работния ден
ТАКСА
5.00 лв.
7.50 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.

17. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал. 1 ДОПК
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за прихващане или възстановяване
Удостоверение банкова сметка и други необходими според вида възстановяване.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.


Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/
Удостоверение за ТЕЛК /при ползване на облекчение/
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 30 дни
ТАКСА
Без такса
18. Приемане декларации по чл. 61н от Закон за местни данъци и такси – облагане с патентен данък
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 61 н от ЗМДТ
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Декларация по чл. 61 н от ЗМДТ

ТАКСА
Без такса
19. Приемане декларации по чл. 61 р от Закон за местни данъци и такси – облагане с туристически данък
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 61 р от ЗМДТ
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Декларация по чл.61р от ЗМДТ
ТАКСА
Без такса
20. Предоставяне на информация по писмено искане на съдебен изпълнител във връзка с образувано пред него дело
20.1 Предоставяне на информация за декларирани данни
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;
Платена такса
ТАКСА
5 лв..

20.2. Предоставяне на информация за дължими местни данъци и ТБО

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;
Платена такса
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
По писмено искане на съдебния изпълнител
ТАКСА
5 лв.

20.3. Предоставяне на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ – за 1бр.

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;
Платена такса
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
По писмено искане на съдебния изпълнител
ТАКСА
5 лв.
21. Отписване на МПС
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ, удостоверяващ отписването.
2. Декларация за отписване
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Декларация за отписване на МПС
ТАКСА
Без такса
Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.6336 сек.,0.4716 от тях за заявки.Сървър памет:791,088b